ข้อมูล จปฐ. 2561 (อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ;

คู่มือบันทึก จปฐ. 2560-2564

สรุปข้อมูลที่สำคัญ (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัด ปี 2561

จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ

จำนวนประชากรจำแนกตามเขตการปกครอง ปี 2561

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.โชคชัย

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.กกแดง

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.นากอก

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.นาอุดม

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.นิคมคำสร้อย

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.ร่มเกล้า

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 61 ต.หนองแวง

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลโชคชัย

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลกกแดง

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนากอก

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนาอุดม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนิคมคำสร้อย

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลร่มเกล้า

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลหนองแวง

 

 

(Visited 1,097 times, 1 visits today)