จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 30 times, 1 visits today)