กชช. 2 ค. ปี 2560 (อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ ;

คู่มือการจัดเก็บ กชช 2ค. 2560 – 2564

จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

ภาคผนวก 1 ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

ภาคผนวก 2 ข้อมูลสำหรับข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย ปี 2560

ร้อยละของหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2560 ระดับ อำเภอนิคมคำสร้อย

รายชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ปี 2560 ระดับ อำเภอนิคมคำสร้อย

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2560 ระดับ อำเภอนิคมคำสร้อย

สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับ อำเภอนิคมคำสร้อย

สัดส่วนครัวครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ อำเภอนิคมคำสร้อย

สรุปข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

 

 

 

(Visited 145 times, 1 visits today)