โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.หนองแวง

  วันที่ 28 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไ [...]

อ่านต่อ