@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พัฒนาการจังหวัดมุกดาห [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทันกำหนดเวลาตามข้อสั่งการของจังหวัด” พร้อมส่งเสริม สานต่อ และต่อยอดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ให้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กอง [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุน [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์” เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชน [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร ก้าวสู่บันไดขั้นที่ 9 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงขยายผลความสำเร็จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม/ชุมชน”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย” เพื่อความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเ [...]

อ่านต่อ