@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจันทวรรณ อ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจันทวรรณ อ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. พระครูโฆษิตธรรมส [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร บันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจันทวรรณ อินท [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2566ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09..30 น. นางสาวจันทวรรณ อิน [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (MOU) สร้างการรับรู้พร้อมแสดงเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อน (Flagship Policy ) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจันทวรรณ อินท [...]

อ่านต่อ

@ พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมมอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย แบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร

@ พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมมอบบ้านตามโครงก [...]

อ่านต่อ