@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พร้อมยกระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริม สนับสนุน การด [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเตรียมนำไปจัดในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monitor หมู่บ้านที่มีผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แบบเรียลไทม์/อัพโหลดข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 % พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monit [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าสังเกต Monitor ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา Corrective Action แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าสังเกต Monitor ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุม ศจพ.อ. เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “พุ่งเป้าส่งเสริมครัวเรือนยากจนเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน” วันที่ ๑๙ เมษายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุม ศจพ.อ. เดินหน้า [...]

อ่านต่อ