@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน โครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน โครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วยนายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ปี 2565 ครัวเรือนนางหนู เหมพันธ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท
ในการนี้ นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และรายงานการต่อยอดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ซึ่งงบประมาณในการทาสีบ้านไม่มี ทางอำเภอจึงร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ขับเคลื่อนโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ในระดับพื้นที่ รวมถึงการมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ยารักษาโรค ที่นอน หมอน มุ้ง ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 27 times, 1 visits today)