@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” รับบริจาคผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ก้าวสู่บันไดขั้นที่ ๖ ทำทาน : เหลือแบ่งปัน)

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” รับบริจาคผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ก้าวสู่บันไดขั้นที่ ๖ ทำทาน : เหลือแบ่งปัน)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09..30 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงาน รับมอบผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จ ของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า โครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 23 times, 1 visits today)