@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สู่ระดับตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สู่ระดับตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโชคชัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหน่วยงานราชการ, อปท. ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ฝ่ายปกครอง ตำบลโชคชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ในการนี้ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สู่ระดับตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่าย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง จะนำเสนอที่ประชุมในเดือนถัดไป
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 18 times, 1 visits today)