@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท
วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นายไชยณรงค์ วง์ประชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านห่วงใยจากใจ GLO ครัวเรือนนางหนู เหมพันธ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า เป็นความร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วนของผู้นำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เลขานุการ ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย (ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) จะบูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานโครงการฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 17 times, 1 visits today)