@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย พัฒนากรประจำตำบลนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย หมู่ที่ 5,8,11,12 “มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยทางอำเภอจะแสวงหาบูรณาการความร่วมมือด้านการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า ขอให้ครัวเรือนเป้าหมาย ดำรงชีพได้เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจน เป็นวิถีชีวิตของครัวเรือน
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 15 times, 1 visits today)