@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” รับบริจาคผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดา [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พัฒนาการจังหวัดมุกดาห [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทันกำหนดเวลาตามข้อสั่งการของจังหวัด” พร้อมส่งเสริม สานต่อ และต่อยอดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ให้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กอง [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุน [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”บูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูล TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการบ้านห [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทุนอุปการะเด็กยากจ [...]

อ่านต่อ