@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ครั้งที่ 6/2565 เพื่อสรุปผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ขอให้อนุกรรมการฯ และทีมงานออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก่อน – ระหว่าง – หลัง ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย (ชั้น 2)

(Visited 35 times, 1 visits today)