@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร ก้าวสู่บันไดขั้นที่ 9 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงขยายผลความสำเร็จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม/ชุมชน”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร ก้าวสู่บันไดขั้นที่ 9 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงขยายผลความสำเร็จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม/ชุมชน”
วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายนภาษิต นาโสก บ้านเรืองเจริญ ม.12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย ดำเนินงานโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร
โดยนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อม จนท.พช. และครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 46 แปลง เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ
นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า โครงการเยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร เป็นการมาติดติดตามให้กำลังใจ และประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับ A ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ระดับ B สร้างเสริมสู่ต้นแบบ ระดับ C ปรับตัวสู่การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 5 ด้าน 1.ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Place) 2.ด้านการพัฒนากลไกและเครือข่าย (People) 3.ด้านการพัฒนาผลผลิต (Productivity) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ด้านการชยายผลและเผยแพร่ (Pass on Perfect)
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า ถือเป็นโครงการที่ดี และทางอำเภอจะต่อยอดพัฒนาสู่การสร้างตลาดนัด โคก หนอง นา เพื่อเปิดพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตจาก โคก หนอง นา สู่ผู้บริโภคโดยตรง และทำให้ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ ปลอดโรคภัย
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า อำเภอนิคมคำสร้อยจะดำเนินการ 3 จุด ซึ่งจะนำเอาปัญหา และปัจจัยสู่ความสำเร็จ แต่ละแปลงมาจัดทำแผนพัฒนาของอำเภอต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 46 times, 1 visits today)