@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์” เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชน [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช. มุกดาหาร ก้าวสู่บันไดขั้นที่ 9 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงขยายผลความสำเร็จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม/ชุมชน”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการ เยี่ [...]

อ่านต่อ