@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ขอให้อนุกรรมการฯ และทีมงานออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก่อน – ระหว่าง – หลัง การอนุมัติแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย (ชั้น 2)

(Visited 11 times, 1 visits today)