@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จับมือเอกชนร่วมแก้จน” บริษัทวินชัย จำกัด และ บริษัทบ่อทอง จำกัด มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จับมือเอกชนร่วมแก้จน” บริษัทวินชัย จำกัด และ บริษัทบ่อทอง จำกัด มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
วันนี้ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อำเภอนิคมคำสร้อย โดยการนำของนายอำเภอนิคมคำสร้อย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ พร้อมด้วยนางเกศลา ทองึคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และคณะกรรมการศูนย์ ศพจ.อ (หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกภาคส่วน) จับมือกับภาคเอกชน บริษัท วินชัย จำกัด และบริษัทบ่อทองจำกัด มอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนยากจนจำนวน 60 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาปากท้อง ข้าวของแพงและความยากจนเบื้องต้น ให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อมูลในระบบ TPMAP
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งทางอำเภอจะเร่งดำเนินการ บูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้น และขอขอบคุณบริษัทเอกชน ทั้ง 2 แห่ง ที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่บริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง เข้ามาช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใน 30 กันยายน 2565 ครัวเรือนยากจนต้องได้รับการบรรเทาทุกข์ ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้อยู่รอด และหลังจากนั้นยกระดับการพัฒนาให้มีความพอเพียง พออยู่ พอกิน และสุดท้ายให้มีอาชีพมีรายได้สามารถดูแลตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 14 times, 1 visits today)