“@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ดีเด่นระดับเขตตรวจฯ”

“@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจฯ”
วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๕ นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน และคณะกรรมการตำบลสารสนเทศต้นแบบตำบลกกแดง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันนำเสนอข้อมูลการจัดทำสารสนเทศตำบลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล Community lnformation Radar Analysis (ClA) ทั้ง 5 ประเด็น 1. ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพ 2. การจัดการความเสี่ยงชุมชน
3. การบริหารจัดการทุนชุมชน 4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 5. การบริหารจัดการชุมชน ให้แก่คณะกรรมการประกวดทราบและนำไปประเมินผลต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 7 times, 1 visits today)