@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รับมอบผลผลิตจากโคกหนองนาโมเดล ปลอดสารพิษ วิถีพอเพียง สู่ขั้นก้าวหน้า (บันไดขั้นที่ 6 : ทำทาน เหลือก็แบ่งปัน และบันไดขั้นที่ 9 : สร้างเครือข่าย)

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รับมอบผลผลิตจากโคกหนองนาโมเดล ปลอดสารพิษ วิถีพอเพียง สู่ขั้นก้าวหน้า (บันไดขั้นที่ 6 ทำทาน : เหลือก็แบ่งปันและขั้นที่ 9 สร้างเครือข่าย)
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล นายวิลัย พรมนาค บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 6 บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำผลิตผล ผลการเก็บเกี่ยว พืช ผัก ผลไม้ จากแปลงโคก หนอง นา เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ถั่วฝักยาว มันหวานญี่ปุ่น มาแบ่งปัน
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แนะนำให้ครัวเรือนน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) และพึ่งตนเองให้ได้อย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ในครัวเรือนของตนเองให้ได้ภายใน 3 ปี และแบ่งปัน สร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 45 times, 1 visits today)