“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ (TPMAP) พร้อมรายงานเข้าสู่ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ (TPMAP) พร้อมรายงานเข้าสู่ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)
วันนี้ 21-22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการแก้จนระดับตำบล วันที่ 21 ก.ค.65 ประชุมตำบลโชคชัย วันที่ 22 ก.ค. 65 ประชุมตำบลนากอก
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนลงพื้นที่รายตำบลเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร และการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP เพื่อรายงานในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 30 times, 1 visits today)