“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดทำ (Learning Platform) โมเดลการเรียนรู้โรงเรียนแก้จน (X-Ray) คนจนคือใคร? ใครคือคนจน? คนจนอยู่ที่ไหน? ใครจะมาช่วยเขาออกจากความยากจนอย่างไร? กระบวนการสร้าง (Value Chain) เพื่อนำไปสู่ (One Plan) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ ตามแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน (บ๋อย) ของท่านพัฒนาการจังหวัด

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดทำ (Learning Platform) โมเดลการเรียนรู้โรงเรียนแก้จน (X-Ray) คนจนคือใคร? ใครคือคนจน? คนจนอยู่ที่ไหน? ใครจะมาช่วยเขาออกจากความยากจนอย่างไร? กระบวนการสร้าง (Value Chain) เพื่อนำไปสู่ (One Plan) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ ตามแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน (บ๋อย) ของท่านพัฒนาการจังหวัด วันนี้ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการแก้จนระดับตำบล
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร พัฒนากรประจำตำบลนาอุดม เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนลงพื้นที่ตำบลนาอุดมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดทำ โมเดลแก้จนในพื้นที่ตำบลนาอุดมต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 24 times, 1 visits today)