“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Kick off รวมพลังปลูกหม่อนแก้จน”

“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Kick off รวมพลังปลูกหม่อนแก้จน”
วันนี้ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอนิคมคำสร้อย โดยการนำของนายอำเภอนิคมคำสร้อย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ และคณะกรรมการศูนย์ ศพจ.อ (หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกภาคส่วน) ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อย พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick off รวมพลังปลูกหม่อนแก้จ
นกิจกรรมภายในงาน นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เชตราชการที่ 11 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมรวมพลังปลูกหม่อนแก้จน เป็นกิจกรรมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อมูล TPMAP ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อยได้นำข้อมูลเข้าประชุมศูนย์ ศจพ.อ.เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจน เป็นรายมิติสำหรับมิติด้านรายได้ มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จำนวน 102 ครัวเรือน (ศูนย์ ศจพ.อ) ได้เชื่อมโยงกับคณะวิจัยวิทยาลัยชุมชนในการสร้างอาชีพ ปลูกหม่อนแก้จน และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนกำหนด Value Chain ตั้งแต่ด้านการปลูกที่มีคุณภาพ (พันธุ์หม่อน) ได้รับการสนับสนุนศูนย์หม่อนไหมจังหวัดมุกดาหาร (หม่อนบุรีรัมย์ 60 ชนิดหม่อนใบและหม่อนผล) การดูแลรักษา เกษตรอำเภอ การแปรรูป หม่อนเลี้ยงคน เช่น น้ำลูกหม่อน ชาใบหม่อน ฯล หม่อนเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารโคขุน ปุ๋ย อาหารปลา ฯล ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาชุมชน และเชื่อมโยงการตลาด ทั้งภายใน เช่น วิสาหกิจหม่อนไหมกกแดง และภายนอกประเทศ เช่น บริษัทไทย Thai Japan จำกัด กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ที่ดินจากนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจำนวน 83 ไร่ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของครัวเรือนในตำบลกกแดงที่มีวิถีชีวิตในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่บรรพบุรุษ
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ได้กล่าวถึงข้อเน้นย้ำของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มอบหมายอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีอำเภอได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนแก้จน โดยมอบหมายให้ระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ บูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคผู้นำศาสนา ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใน 30 กันยายน 2565 ครัวเรือนยากจนต้องได้รับการบรรเทาทุกข์ ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้อยู่รอด และหลังจากนั้นยกระดับการพัฒนาให้มีความพอเพียง พออยู่ พอกิน และสุดท้ายให้มีอาชีพมีรายได้สามารถดูแลตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 140 times, 1 visits today)