“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พจ.มห.ลงพื้นอำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พจ.มห.ลงพื้นอำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” .
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นอำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลกกแดง และกลุ่มวิสาหกิจหม่อนไหมกกแดง บ้านบะ หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก
นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็น 1 ใน 8 ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็น อาชีพที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี มีรายได้เป็นรายเดือน มีตลาดที่มั่นคง และยังมีความต้องการอีกมาก กิโลกรัมละ ๔ – ๕ บาท ถ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างต่อเนื่องตลอดปี จะไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยัน” นอกจากนั้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ยังเป็นอาชีพที่พึ่งพาตนเอง อาศัยแรงงานในครัวเรือนไม่ต้องดิ้นรนนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ได้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในการนี้ ได้มอบหมาให้พัฒนาการอำเภอและทีมงาน เข้าไปติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่องทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 51 times, 1 visits today)