“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร“เร่งสร้างสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ KM Challenge” Smart Office Knowledge management.

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ KM Challenge” Smart Office Knowledge management.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมพัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ตามนโยบายของท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อย สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา พร้อมทั้งยังเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ยุงลาย และโรคชิคุนกุนยา และพัฒนาสำนักงาน “น่ามอง” ด้วยกิจกรรม 5
สะดวก สบาย ต่อพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 39 times, 1 visits today)