“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. ผู้นำ กลุ่มองค์กร ลงพื้นที่และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา พช โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) แปลง นายยับฝากา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
2. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) แปลง นางสาวสมคิด ต้นใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 1 ไร่
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) แปลง นายวิลัย พรมนาค หมู่ที่ 6 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมีหลายมิติ มารถพัฒนาต่อยอดโคก หนอง นา โมเดล สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต และได้กล่าวให้กำลังใจครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา พช แนวทางศึกษา หาความรู้ ทดลอง และลงมือทำในการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของตนอยู่เสมอโดยให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ มาใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของตนเอง
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 47 times, 1 visits today)