“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ (TPMAP) พร้อมรายงานเข้าสู่ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan) กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดทำ (Learning Platform) โมเดลการเรียนรู้โรงเรียนแก้จน (X-Ray) คนจนคือใคร? ใครคือคนจน? คนจนอยู่ที่ไหน? ใครจะมาช่วยเขาออกจากความยากจนอย่างไร? กระบวนการสร้าง (Value Chain) เพื่อนำไปสู่ (One Plan) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในระดับพื้นที่ ตามแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน (บ๋อย) ของท่านพัฒนาการจังหวัด

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม (Action Plan [...]

อ่านต่อ

“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Kick off รวมพลังปลูกหม่อนแก้จน”

“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พจ.มห.ลงพื้นอำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พจ.มห.ลงพื้นอำเภอนิคมค [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร“เร่งสร้างสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ KM Challenge” Smart Office Knowledge management.

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างสุดยอดสำนักงา [...]

อ่านต่อ

“ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์” ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามา [...]

อ่านต่อ