@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “อช. ผนึกพลังผู้นำจิตอาสา พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “อช. ผนึกพลังผู้นำจิตอาสา พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ถอนกล้านาปี ลงแขกดำนา
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเปิดเผยว่า เป็นโครงการที่ดีมากในการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองในหมู่พี่น้องประชาชน และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านการทำนา ซึ่งจะขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆ ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อยต่อไป
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) และพึ่งตนเองให้ได้อย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ในครัวเรือนของตนเองให้ได้ รวมทั้งแบ่งปัน สร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 27 times, 1 visits today)