@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สู่ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงละชุมชนพึ่งตนเองได้”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สู่ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงละชุมชนพึ่งตนเองได้”
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมของโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย (ชั้น 2)
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำ ขอให้อนุกรรมการฯ และทีมงานออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก่อน – ระหว่าง – หลัง การอนุมัติแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 20 times, 1 visits today)