@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ (บพท.) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (คุยกันทั้งอำเภอและหม่อนแก้จน)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ (บพท.) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (คุยกันทั้งอำเภอและหม่อนแก้จน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อย และศูนย์ ศจพ.อ. และ ศจพ.ต. อำเภอนิคมคำสร้อย จัดประชุมกำนัน ผญบ. และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 120 คน เพื่อจัดทำโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร ด้วยแนวคิด คุยกันทั้งอำเภอ และหม่อนแก้จน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำ ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง เร่งดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนใน 5 มิติ มิติสุขภาพ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเร็วและส่งเสริมส่วนที่ขาด เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายของรัฐบาล
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 116 times, 1 visits today)