@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน” ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พุ่งเป้าส่งเสริมการออมภาคประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน” ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พุ่งเป้าส่งเสริมการออมภาคประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางเกศลา ทองคำเจริญ มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านคำบง หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โดยได้นำเทคนิคพิเศษ 6 ขั้นตอน ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1. แสวงหาผู้นำ ขั้นตอนที่ 2. เผยแพร่ความคิด ขั้นตอนที่ 3. จุดติดเริ่มตั้งผู้ก่อการ ขั้นตอนที่ 4. ขยายจากผู้ก่อการเพิ่มสมาชิก ขั้นตอนที่ 5. นัดประชุมผู้ก่อการและสมาชิกที่สนใจ ตั้งคณะกรรมการ/ร่างระเบียบชั่วคราว และขั้นตอนที่ 6. ประชุมใหญ่คณะกรรมการ/สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการ/เริ่มรับฝากเงิน และคุณธรรม 5 ประการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจ
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำหลักสำคัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือการออมตามศักยภาพของประชาชนและมีการผลิต เพื่อให้เกิดกิจกรรมในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 32 times, 1 visits today)