@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “อช. ผนึกพลังผู้นำจิตอาสา พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “อช. ผนึกพลังผู้นำจิต [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สู่ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงละชุมชนพึ่งตนเองได้”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งพิจารณาโครงการเง [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ (บพท.) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (คุยกันทั้งอำเภอและหม่อนแก้จน)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งบูรณาการขจัดความย [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน” ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พุ่งเป้าส่งเสริมการออมภาคประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน” ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พุ่งเป้าส่งเสริมการออมภาคประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน [...]

อ่านต่อ