@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) “พุ่งเป้าขจัด ความจน”โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (นิคมพึ่งตนเอง)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) “พุ่งเป้าขจัด ความจน”โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (นิคมพึ่งตนเอง)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ทั้ง 5 มิติ ในระบบ TP MAP โดยให้พิจารณางบประมาณต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน งบรายจ่ายประจำงบฟังก์ชั่น งบเงินอุดหนุน เช่นด้านการเกษตร การปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนยากจนจำนวน 701 คร. เพื่อชี้เป้าให้แต่ละหน่วยงาน พุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของครัวเรือน และนำเข้าข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)