@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้พัฒนากรประสานกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 รายเข้าร่วมรับโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มเติมและส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดสู่อาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีจัดทำโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพการทำสลัดโรลและน้ำสลัด
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชนถือเป็นโครงการที่ดีมากและมอบแนวทางให้ครัวเรือนนำไปฝึกปฎิบัติที่บ้านต่อไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 13 times, 1 visits today)