@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พร้อมยกระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พร้อมยกระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอที่นิคมคำสร้อย ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลโชคชัย ทีมงาน จนท.พช. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล และร่วมกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม แปลงนายเวียน สังคะฤกษ์ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายเวียน สังคะลึก มีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ ควรสนับสนุนพุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พร้อมยกระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 29 times, 1 visits today)