@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) “พุ่งเป้าขจัด ความจน”โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (นิคมพึ่งตนเอง)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหา [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อบรมโครงการฝึกอาชีพประ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พร้อมยกระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริม สนับสนุน การด [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเตรียมนำไปจัดในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พ [...]

อ่านต่อ