@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monitor หมู่บ้านที่มีผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แบบเรียลไทม์/อัพโหลดข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 % พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monitor หมู่บ้านที่มีผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แบบเรียลไทม์/อัพโหลดข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 % พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก พัฒนากรประจำตำบลโชคชัย และตำบลนาอุดม ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ที่มีผลการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 10 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการอัพโหลดข้อมูล วิธีใช้โปรแกรมการจัดเก็บด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ Smart Phone พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา ณ หมู่ 2,4,11 ตำบลนาอุดม และ ม.1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 27 times, 1 visits today)