@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monitor หมู่บ้านที่มีผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แบบเรียลไทม์/อัพโหลดข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 % พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ติดตาม เฝ้าระวัง Monit [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าสังเกต Monitor ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา Corrective Action แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าสังเกต Monitor ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งตรวจ ติดตาม เฝ้าส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2565) ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Smart Phone

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “พุ่งเป้า ติวเข้มอาสาส [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุม ศจพ.อ. เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “พุ่งเป้าส่งเสริมครัวเรือนยากจนเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน” วันที่ ๑๙ เมษายน 2565 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุม ศจพ.อ. เดินหน้า [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อย และท่านกำนันตำบลนิคมคำสร้อย กำนันคนดังอ่างขี้เหล็ก

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสรุปข้อมูล “พุ่งเป้าวิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP” รายครัวเรือนเตรียมนำเสนอที่ประชุม ศจพ.อ.

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสรุปข้อมูล “พุ่ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลร่มเกล้า และสนับสนุนกองทุนฯเข้าร่วมโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมก [...]

อ่านต่อ