📌@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”พุ่งเป้าลงพื้นที่รายครัวเรือน สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนยากจน”📌 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น.

📌@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”พุ่งเป้าลงพื้นที่รายคร [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย ประชุมหัวหน้าทีมพี่เลี้ยง “พุ่งเป้าลงพื้นที่รายครัวเรือน เร่งสำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนยากจนบันทึกในระบบ TPMAP”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย ประ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย มอบหมายทีมพี่เลี้ยง “พุ่งเป้าลงพื้นที่รายครัวเรือน สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP”

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย มอบ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” ด้วยปฏิบัติการ Mobile Clinic ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รับผิดชอบ คุ้มค่า เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” ด้วยปฏิบัติการ Mobie Clinic ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ คุ้มค่า

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monitor” ความพร้อมกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนโดยเคร่งครัด

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monito [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monitor” ความพร้อมกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนทุนโดยเคร่งครัด

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monito [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monitor” ความพร้อมกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนโดยเคร่งครัด

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ ติดตาม สำรวจ monito [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” ด้วยปฏิบัติการ Mobile Clinic ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “สร้างสุขกองทุนชุมชน” [...]

อ่านต่อ