@พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

@พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินโครงการฝึ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งบูรณาการความช่วยเหลือ ภายใต้ภาคีเครือข่าย/กลไกประชารัฐ/หน่วยงาน (Function)” การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งบูรณาการควา [...]

อ่านต่อ

🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล สร้างโอกาสยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ความยั่งยืน เข้าสู่ขั้นก้าวหน้า ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย “สร้างรายได้วันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท/วัน”

🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงาน โคก [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย”

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คณะอนุกรรมการสนับสนุนแ [...]

อ่านต่อ

พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕” ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเกศลา [...]

อ่านต่อ