พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนิคมคำสร้อย (ศจพ.อ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อน (ศจพอ.) + (ทีมปฎิบัติการตำบล) + (ทีมพี่เลี้ยง) ค้นหา ใครคือคนจน? คนจนอยู่ที่ไหน? ปัญหาของคนจนคืออะไร? แก้ไขปัญหาคนจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร?
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอผลการรับรองข้อมูล TPMAP Logbook เพื่อที่จะให้ทีมพี่เลี้ยง จัดทำแผนชีวิต สนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนต่อไป

(Visited 40 times, 1 visits today)