@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งสร้าง “นวัตกรแก้จน” หลักสูตร “โรงเรียนแก้จน” คนจนอยู่ที่ไหน ? รากปัญหาความจนคืออะไร ? จะออกจากความจนได้อย่างไร ?

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาาคส่วน ร่วมกับ คณะวิทยากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี จัดประชุมการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (วันที่ ๒)
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนของ ศจพ.จ , ศจพ.อ. , ศจพ.ต. และแนวทางการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ศจพ.2 และ (Family Folder) ต่อที่ประชุมพร้อมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ

(Visited 50 times, 1 visits today)