พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)

พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)
วันพฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
นายอำพร พลเยี่ยม รักษาการพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และทีมงานลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามและสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายจังหวัดมุกดาหาร และโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีประเด็นการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1.กิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง “SEDZ”
3.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
6.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
7.การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 และการบันทึก BPM
8.การจัดทำพิกัดหมู่บ้าน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 14 times, 1 visits today)