สพอ.นิคมคำสร้อย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.นิคมคำสร้อย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom) จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ระยะเวลา 5วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก อ.นิคมคำสร้อย จำนวน 10 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายจาก อ.เมืองนครพนม 10 ครัวเรือน และอำเภอหนองสูง 1 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21 ครัวเรือน
ในการนี้ นางเกศลาทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยมีการเรียนรู้ในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ ของแต่ละจุดอบรม เพื่อเป็นเป้าหมายของการดำเนินการหลักการฝึกอบรม ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พร้อมขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 41 times, 1 visits today)