“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (HLM) ขนาด 3 ไร่ ของนายพรชัย แก้วกระจ่าง บ้านเลขที่ 363 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
– ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย นายสุรชัย ไชยกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นายสมาน ศรีสวัสดิ์ กำนันตำบลโชคชัย ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งมีดังนี้
1.ร่วมปลูกไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๖๐ ต้น เช่น พะยูง มะขาม พริก มะรุม ทองอุไร และขนุน มะม่วง ร่วมปลูกต้นไม้ 5 ระดับ บริเวณพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ปลูกฟ้าทะลายโจร และร่วมกันปลูกแฝก ห่มดิน ในพื้นที่รอบสระน้ำบริเวณ โคก หนอง นา พช.ของครัวเรือนต้นแบบ ฯ
2. ร่วมกิจกรรมการทำแซนวิชปลา
3. ร่วมกิจกรรมการทำสะพานไม้ข้ามคลองไส้ไก่ และฝายชะลอน้ำบริเวณคลองไส้ไก่
4. การปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด – 19 เช่นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร โหระพา ขมิ้น ไพร ฯลฯ
๕ การลงแขกดำนา
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 52 times, 1 visits today)