“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 (ประเภท สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น)

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 (ประเภท สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 (ประเภท สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ชั้น 2 – ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มปลูกหอม ซึ่งได้รับรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัด และนำเสนอผลการขับเคลื่อนระดับอำเภอ
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 52 times, 1 visits today)