“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (HLM) ขนาด 3 ไร่ ของนายประณม สุวรรณไตรย์ บ้านเลขที่ 131 บ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นายยุทธจักร นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า นายอาภรณ์ เนตรวงศ์ กำนันตำบลร่มเกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งมีดังนี้
1.ร่วมปลูกไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ต้น เช่น พะยูง มะขาม พริก มะรุม ทองอุไร และขนุน มะม่วง ร่วมปลูกต้นไม้ 5 ระดับ บริเวณพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ปลูกฟ้าทะลายโจร และร่วมกันปลูกแฝก ห่มดิน ในพื้นที่รอบสระน้ำบริเวณ โคก หนอง นา พช.ของครัวเรือนต้นแบบ ฯ
2. ร่วมกิจกรรมการทำแซนวิชปลา
3. ร่วมกิจกรรมการทำสะพานไม้ข้ามคลองไส้ไก่ และฝายชะลอน้ำบริเวณคลองไส้ไก่
4. การปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด – 19 เช่นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร โหระพา ขมิ้น ไพร ฯลฯ
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 10 times, 1 visits today)