“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร“ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก เร่งปรับโครงสร้างหนี้ และมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลดภาระสตรี ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝ่าวิกฤตโควิด – 19”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม นางเกศลาทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย นางณรัชช์อร ชูเวช คณะทำงานติดตามหนี้ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตำบลนาอุดมและตำบลโชคชัย เพื่อติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การปรับโครงสร้างหนี้ และมาตรการพักชำระหนี้ จำนวน 26 กลุ่ม
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า เป็นการทำงานเชิงรุก ในการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนฯดังกล่าว และโดยเฉพาะในสถานการณ์ของวิกฤตโควิด -19 ผลการดำเนินงานปรากฏว่ามีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ความสนใจและเข้าร่วมมาตราการดังกล่าวฯเป็นอย่างดี

(Visited 44 times, 1 visits today)