“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จ [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 (ประเภท สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น)

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบ [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม kick off R [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จัดกิจกรรม [...]

อ่านต่อ

“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร“ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก เร่งปรับโครงสร้างหนี้ และมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลดภาระสตรี ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝ่าวิกฤตโควิด – 19”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กา [...]

อ่านต่อ

🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌅 💓รวมพลังเอามื้อสามัคคี คืนชีวิตให้แผ่นดิน โคก หนอง นา พช. คือโอกาสและทางรอด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน💓

🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌅 💓รวมพลังเอามื้อสามัค [...]

อ่านต่อ