@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน (เอามื้อสามัคคี) ”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน (เอามื้อสามัคคี) ”
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายประสิทธิ์ วรนุช หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2:๓ กิจกรรมประกอบด้วย โรยปูนขาวในนาข้าว ปล่อยปลา,ห่มดิน ปลูกต้นไม้, ทำร้านต้นไม้ ฝายชะลอน้ำในคลองใส้ไก่ ฯลฯ พร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช. ต.นิคมคำสร้อย และขยายผลองค์ความรู้ในการเป็นต้นแบบให้กับชุมชนสืบไป
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 39 times, 1 visits today)