@ พช.นิคมคำสร้อย “ติดตาม Monitor เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมออกแบบรายละเลียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. ”

@ พช.นิคมคำสร้อย “ติดตาม Monitor เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมออกแบบรายละเลียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. ”
วันที่ 30 เมษายน 2564 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางพนารัตน์โนรี นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปฎิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโชคชัย,ร่มเกล้า นายช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตำบลโชคชัย ม.7 นายไพวัลย์ บัวใหญ่ เจ้าของแปลง โคก หนอง นา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และนายเพิด เสียงเย็น ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลร่มเกล้า เพื่อกำหนดการใช้งานแบบรายละเอียดการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ,การคำนวณพื้นที่ของระดับชั้นความสูงโดยวิธีเส้นกริด ,การคำนวณปริมาตรดินขุดวิธีเส้นชั้นความสูง , การคำนวณปริมาตรดินขุดคลองเชื่อมหนอง โดยมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและงบประมาณ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของแปลงและส่วนรวมพร้อมทั้งขยายผลในการเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 28 times, 1 visits today)